1
 • 1

  موج حرکتی آخر را با موج حرکتی قبل مقایسه می کنیم و موج اصلاح آخر را با موج اصلاحی قبل مقایسه و همینطور موج حرکتی آخر را با موج اصلاحی آخر مقایسه می کنیم در صورتیکه موج حرکتی آخر نسبت به موج حرکتی قبلی سرعت بالایی داشت و موج حرکتی آخر نسبت به موج اصلاحی آخر دارای سرعت پایینی بود و موج اصلاحی آخر نسبت به موج اصلاحی قبل دارای قدرت باشد یعنی شیب آن تند شده باشد ، نشانه ی روند ضعیف می باشد.

 • 2

  موج حرکتی آخر را با موج حرکتی قبل مقایسه می کنیم و موج اصلاح آخر را با موج اصلاحی قبل مقایسه و همینطور موج حرکتی آخر را با موج اصلاحی آخر مقایسه می کنیم در صورتیکه موج حرکتی آخر نسبت به موج حرکتی قبلی سرعت بالایی داشت و همینطور موج حرکتی آخر نسبت به موج اصلاحی آخر دارای سرعت بالایی بود و موج اصلاحی آخر نسبت به موج اصلاحی قبل دارای ضعف باشد یعنی شیب آن کند شده باشد ، نشانه ی روند ضعیف می باشد.

 • 3

  موج حرکتی آخر را با موج حرکتی قبل مقایسه می کنیم و موج اصلاح آخر را با موج اصلاحی قبل مقایسه و همینطور موج حرکتی آخر را با موج اصلاحی آخر مقایسه می کنیم در صورتیکه موج حرکتی آخر نسبت به موج حرکتی قبلی سرعت بالایی داشت و موج حرکتی آخر نسبت به موج اصلاحی آخر دارای سرعت پایینی بود و موج اصلاحی آخر نسبت به موج اصلاحی قبل دارای ضعف باشد یعنی شیب آن کند شده باشد ، نشانه ی روند ضعیف می باشد.

 • 4

  موج حرکتی آخر را با موج حرکتی قبل مقایسه می کنیم و موج اصلاحی آخر را با موج اصلاحی قبل مقایسه و همینطور موج حرکتی آخر را با موج اصلاحی آخر مقایسه می کنیم در صورتیکه موج حرکتی آخر نسبت به موج حرکتی قبلی سرعت پایینی داشت و همینطور موج حرکتی آخر نسبت به موج اصلاحی آخر دارای سرعت پایینی بود و موج اصلاحی آخر نسبت به موج اصلاحی قبل دارای قدرت باشد یعنی شیب آن تند شده باشد ، نشانه ی روند ضعیف می باشد.

مشاوره تلفنی

درخواست مشاوره

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.

error: محتوا حفاظت شده است